Home » Privacy verklaring DSV

Privacyverklaring van Damcombinatie DSV Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld

, gevestigd te Buurtschaphuis, Sinderenseweg 112, 7065 BM Sinderen , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52851257, hierna te noemen: `DSV`.

 

 1. Introductie

Damcombinatie DSV Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld hierna verder genoemd DSV is de beheerder van de website http://damclub-dinxperlo-sinderen-varsseveld.jouwweb.nl/ In dit overzicht wordt aangegeven hoe DSV persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is DSV.

DSV zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De GDB houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website DSV worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door DSV verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan DSV ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de betreffende formulieren van DSV (beschikbaar via de website), dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals relatienummer, e-mailadres en NAW-gegevens).

Verder verzamelt DSV persoonsgegevens met betrekking tot de door de damspelers behaalde prestaties, zoals rating en wedstrijdresultaten.

 1. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

DSV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van DSV, inclusief maar niet beperkt tot
 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het uitvoeren van het tuchtrecht;
 • het organiseren van damwedstrijden;
 • het bijhouden van uitslagen en standen;
 • het berekenen en publiceren van ratinglijsten;
 • het faciliteren en bevorderen van deelname aan damwedstrijden.
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;
 • het ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld voor verschillende doelgroepen zoals aspiranten, junioren, vrouwen en senioren;
 • het doen van relatiebeheer;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
 • het delen van bepaalde gegevens met sportkoepel NOC*NSF teneinde voor ondersteuning in aanmerking te komen en/of beleid op het gebied van sport verder te ontwikkelen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.Uw  persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de bij de Gelderse Dambond aangesloten (lokale) damverenigingen en de overkoepelende KNDB, voor zover de damspelers bij zulke verenigingen en/of bonden zijn aangesloten. Daarnaast verstrekt de Gelderse Dambond de ratinggegevens en wedstrijduitslagen van de relevante damspelers aan de KNDB.

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Het bestuur van DSV is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en benadrukt dat ook richting leden die op welke wijze dan ook een taak voor de vereniging uitvoeren.

 5. Verwijzingen naar andere websites

De advertenties op de website van DSV kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. DSV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

 • De website van DSV kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. DSV is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. DSV raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.
 •  DSV neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • DSV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
 • Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. DSV kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.
 • DSV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
 • Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van DSV, dan kunt u een mail sturen naar dsv-dammen@hotmail.com.
 • Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 1. Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoeken en/of vragen over privacy-gerelateerde zaken sturen aan de secretaris van de DSV. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van DSV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleidstatement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

 1. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van DSV of per e-mail dsv-dammen@hotmail.com

rev 1 stand van 28-05-2018