Home » Geheimhoudingsverklaring

De lezer is bestuurder/vrijwilliger/verwerker van persoonsgegevens bij Damcombinatie DSV Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld en erkent dat hem/haar uit dien hoofde geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering dan wel (persoons)gegevens van (oud-)leden, vrijwilligers, werknemers en overige relaties (zoals sponsoren) van Damcombinatie DSV Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld.
De lezer verklaart geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat hem/haar ten gevolge van zijn/haar werkzaamheden en/of activiteiten bij Damcombinatie DSV Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld bekend is dan wel wordt en waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.
Met het ondertekenen van het formulier " geheimhoudingsverklaring" erkent bestuurder/vrijwilliger/verwerker van persoonsgegevens dan ook zich ervan bewust te zijn dat het hem/haar zowel gedurende de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden en/of activiteiten bij Damcombinatie DSV Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld als na afloop daarvan niet is toegestaan om op enigerlei wijze vertrouwelijke informatie die hem/haar in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden/activiteiten bij Damcombinatie DSV Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld in welke vorm dan ook ter beschikking is gekomen/nog komt direct of indirect met derden te delen. Deze geheimhoudingsverplichting omvat mede alle (persoons)gegevens van (oud-)leden, , en gegevens van andere relaties van Damcombinatie DSV Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld waarvan bestuurder/vrijwilliger/verwerker overig uit hoofde van zijn/haar functie/activiteiten kennis heeft gekregen/nog krijgt.

bestuurder/vrijwilliger/verwerker van persoonsgegevens verklaart bij beëindiging van zijn/haar werkzaamheden/activiteiten bij Damcombinatie DSV Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld alle in zijn/haar bezit zijnde eigendommen (zoals sleutels), (elektronische) correspondentie (zoals relevante e-mails), notities en overige zaken (zoals registraties mbt leden) waarvan hij/zij kan vermoeden dat deze voor de vereniging van belang zijn, over te dragen aan het bestuur dan wel een door deze aangewezen persoon en, voor zover deze daarna nog in zijn/haar bezit (bijvoorbeeld computerbestanden) zijn, volledig en direct te verwijderen.

stand 16-5-2018 AVG privacy wet